Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bij Schutspatroon.nl hechten we groot belang aan de privacy van de gebruikers van onze website. Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren we een aantal kernwaarden.

Informeren
We willen je zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom we persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring.

Verzameling beperken
We letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door jou gevraagde diensten.

Geen marketing op basis van persoonsgegevens
We geven geen persoonsgegevens uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na jouw uitdrukkelijke toestemming commerciële zendingen.

Beveiligen
We nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Recht van inzage en correctie
We respecteren je recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe we deze kernwaarden in de praktijk brengen en jouw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij jouw bezoek of door het gebruik van de website en de daaropvolgende diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die je gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
• NAW gegevens;
• E-mailadres;
• IP-adres 

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
• Het inplannen van een afspraak;
• Het voeren van correspondentie;
• Het verbeteren van onze dienstverlening;
• Het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten.

Verstrekking aan derden
Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging
We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. We houden statistieken bij op basis van alle data maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd.

Bewaartermijn
Jouw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens. ​

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies
We maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betere derde partijen teruggestuurd worden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.

Contact
Bert Vredegoor
Schutspatroon.nl
Gravenstraat 14
6828 JX  Arnhem
schutspatroon@hetnet.nl
+31 (0) 6 83 85 13 71